กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวธีรา ทุมา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายไสว คิ้วไธสง
ครู คศ.3