กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางณิชชนาฎฐ์ ภานุพัฒน์นิธิยา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายวราวุฒิ พาพลงาม
พนักงานราชการ