กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวบัวพันธ์ ชาบุญมี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายวราวุฒิ พาพลงาม
พนักงานราชการ

นางณิชชนาฎฐ์ ภานุพัฒน์นิธิยา
ครู คศ.3