กลุ่มสาระฯศิลปะ

ว่าที่ร้อยโทกานต์ พิศวงปราการ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวอรวรรณ สันดี
ครู คศ.1