กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวุฒิพงษ์ ธุระทำ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอดิรุตษ์ กุลสุวรรณ
ครู คศ.3

นางประคอง กรมกลาง
ครู คศ.3

นางสาวกลิ่นประทุม แสงสุระ
ครู คศ.2