กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวนิตยา พลโชติ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ