กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสุภัสรา ดีสะอาด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายประวิทย์ศิลป์ อินจำปา
ครู คศ.1

นางวิภาพรรณ วรรณนา
ครู คศ.3