กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวละมัย พาหลง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวศิวพร คิ้วไธสง
ครู คศ.2