กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางขวัญใจ แข้นา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางธันยพร ชุมพล
ครู คศ.2