ปฐมวัย

นางเกษร ลิพา
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวกันตยา ประภาการ
ครู คศ.3