คณะผู้บริหาร

นายทวีศักดิ์ อุ่มเกตุ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา