หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

                    โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์ จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕46 โดยโรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงในตาราง ดังนี้
    
12.1   ระดับการศึกษาปฐมวัย (ใส่โครงสร้างหลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา)
โครงสร้างหลักสูตรปฐมวัย
 

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  ๒๕๔๖
ช่วงอายุ
อายุต่ำกว่า  ๓  ปี
อายุ  ๓ – ๕ ปี
สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สำคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
-  ด้านร่างกาย
 -  ด้านอารมณ์และจิตใจ
 -  ด้านสังคม
 -  ด้านสติปัญญา
 
- เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
- เรื่องราวเกี่ยวกับตัวบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก
- ธรรมชาติรอบตัว
- สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก
ระยะเวลาเรียน
๒๐๐  วัน
การจัดชั้นเรียน
.  การจัดชั้นเรียนหรือกลุ่มเด็ก   ยึดอายุเป็นหลักในการจัดชั้นเรียนดังนี้  เด็กที่มีอายุ  ๓  ปี   อนุบาล  ๑ 
อายุ  ๔  ปี  อนุบาล ๒  อายุ  ๕  ปี   อนุบาล  ๓  หรือเด็กเล็ก
. ระยะเวลาเรียน  ใช้เวลาในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก สัปดาห์ละ ๒๕ ชั่วโมง
 

ตารางกำหนดเวลาเรียนชั้น อนุบาลปีที่  ๑ – ๓

ภาคเรียนที่ เวลาเรียน (วัน) หมายเหตุ
๑๐๐  
๑๐๐  
รวม ๒๐๐  
กิจกรรม เวลาเรียน(นาที/วัน)
๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ๒๐
๒. กิจกรรมสร้างสรรค์ ๒๐
๓. กิจกรรมเสรี  ๒๐
๔. กิจกรรมกลางแจ้ง ๒๐
๕. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ๓๐
 ๖. เกมการศึกษา ๒๐
๗. ทักษะพื้นฐานในชีวิตประจำวัน
-      ตรวจสุขภาพ  ไปห้องน้ำ
-      ล้างมือ  ล้างเท้า
-      รับประทานอาหารแปรงฟัน
-      นอนพักผ่อน
-      เก็บที่นอน  ล้างหน้า
-      ทบทวนกิจกรรม
 
๑๐
๑๐
๖๐
๖๐
๑๐
๒๐
รวม ๓๐๐

ตารางกิจกรรมประจำวัน
 

เวลา กิจกรรม
๐๗.๐๐-๐๘.๐๐  น
๐๘.๑๐-๐๘.๓๐  น
๐๘.๓๐-๐๘.๔๐  น
๐๘.๔๐-๐๙.๐๐  น
๐๙.๐๐-๐๙.๒๐  น
๐๙.๒๐-๐๙.๓๐  น
๐๙.๓๐-๑๐.๐๐  น
๑๐.๐๐- ๑๐.๒๐  น
๑๐.๓๐- ๑๑.๓๐  น
๑๑.๓๐-๑๑.๕๐  น
๑๑.๕๐-๑๔.๐๐  น
๑๔.๐๐-๑๔.๒๐  น
๑๔.๒๐-๑๔.๔๐  น
๑๔.๔๐-๑๕.๐๐  น
* รับเด็ก เตรียมประสบการณ์
* กิจกรรมหน้าเสาธง
* ตรวจสุขภาพ สำรวจการมาเรียนเข้าห้องน้ำ
* กิจกรรมเคลื่อนไหว จังหวะ
* กิจกรรมเสริมประสบการณ์
 * อาหารว่าง
* กิจกรรมศิลปะ สร้างสรรค์
* กิจกรรมเสรี
* พักรับประทานอาหารกลางวัน
* แปรงฟัน ล้างหน้า
* นอนหลับพักผ่อน
* ตื่นนอน / ล้างหน้า /แต่งกาย
* อาหารเสริม (ดื่มนม)
* กิจกรรมเกมการศึกษา
* สวดมนต์ไหว้พระ / กลับบ้าน

12.2   ระดับประถมศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2559)  ดังนี้

 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม
 
เวลาเรียนระดับประถมศึกษา
ป.1-3 ป.1 ป.2 ป.3
 
ชม./
สัปดาห์
 
ชม./ปี
 
ชม./ปี
 
ชม./ปี
1) สาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นขั้นฐาน
ภาษาไทย
 
5
 
200
 
200
 
200
คณิตศาสตร์ 5 200 200 200
วิทยาศาสตร์(เทคโนโลยี) 2 80 80 80
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
-สังคมศึกษา
-ประวัติศาสตร์
3
2
1
120
80
40
120
40
40
120
80
40
สุขศึกษาและพละศึกษา ๔0 ๔0 ๔0
ศิลปศึกษา ๔0 ๔0 ๔0
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 40 40 40
ภาษาต่างประเทศ 120 120 120
รวมเวลาเรียน ( พื้นฐาน ) 2๑ 840 840 840
2)  รายวิชาเพิ่มเติม
อาเซียนศึกษา
 
1
 
40
 
40
 
40
หลักสูตรท้องถิ่น                                                 1 40 40 40
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40 40 40
ส่งเสริมกีฬา 1 40 40 40
ส่งเสริมดนตรี 1 40 40 40
หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ (SBMLD) 40 40 40
รวมเวลาเรียน ( รายวิชาเพิ่มเติม ) 240 240 240
3)  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว
 
1
 
40
 
40
 
40
กิจกรรมนักเรียน ( ลูกเสือ-เนตรนารี ) 1 40 40 40
กิจกรรมชุมนุม (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร)
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
1 30
10
30
10
30
10
รวมเวลาเรียน ( กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) 3 120 120 120
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,200 ชั่วโมง
 
o จำนวนชั่วโมงที่จัดให้กับนักเรียน เรียนทั้งปี  เท่ากับ  1,200 ชั่วโมง
o แผนการเรียน/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่โรงเรียนเน้นเป็นพิเศษ ได้แก่ หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพ
     สู่ความเป็นเลิศ (SBMLD)
 
โครงสร้างเวลาเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2559)  ดังนี้

 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม
 
เวลาเรียนระดับประถมศึกษา
ป.4-6 ป.4 ป.5 ป.6
ชม./
สัปดาห์
 
ชม./ปี
 
ชม./ปี
 
ชม./ปี
1) สาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นขั้นฐาน
ภาษาไทย
 
4
 
160
 
160
 
160
คณิตศาสตร์ 4 160 160 160
วิทยาศาสตร์(เทคโนโลยี) 3 120 120 120
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
-สังคมศึกษา
-ประวัติศาสตร์
3
2
1
120
80
40
120
80
40
120
80
40
สุขศึกษาและพละศึกษา
-สุขศึกษา
-พละศึกษา
2
1
1
80
40
40
80
40
40
80
40
40
ศิลปศึกษา
-ศิลปะ
-ดนตรีนาฏศิลป์
2
1
1
80
40
40
80
40
40
80
40
40
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 40 40 40
ภาษาต่างประเทศ 2 80 80 80
รวมเวลาเรียน ( พื้นฐาน ) 21 840 840 840
2)  รายวิชาเพิ่มเติม
อาเซียนศึกษา
 
1
 
40
 
40
 
40
หลักสูตรท้องถิ่น                                                 1 40 40 40
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1 40 40 40
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 40 40 40
หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ (SBMLD) 2 80 80 80
รวมเวลาเรียน ( รายวิชาเพิ่มเติม ) 6 240 240 240
3)  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว
 
1
 
40
 
40
 
40
กิจกรรมนักเรียน ( ลูกเสือ-เนตรนารี ) 1 40 40 40
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
1 30
10
30
10
30
10
รวมเวลาเรียน ( กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) 3 120 120 120
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,200 ชั่วโมง
 
o จำนวนชั่วโมงที่จัดให้กับนักเรียน เรียนทั้งปี  เท่ากับ  1,200 ชั่วโมง
o แผนการเรียน/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่โรงเรียนเน้นเป็นพิเศษ ได้แก่ หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพ
    สู่ความเป็นเลิศ (SBMLD)
 
12.3   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 25๖๑) กำหนดโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม เวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1 ม.2 ม.3
กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน 880 880 880
ภาษาไทย 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.)
คณิตศาสตร์ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.)
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
1๒0 (๓ นก.)
40 (1 นก.)
120 (3 นก.)
-
120 (3 นก.)
-
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
o     ประวัติศาสตร์
o     ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
o     หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
o     ภูมิศาสตร์
o     เศรษฐศาสตร์
160 (4 นก.)
40 (1 นก.)
 
 

   120 (3 นก.)
160 (4 นก.)
40 (1 นก.)
 
 
120 (3 นก.)
160 (4 นก.)
40 (1 นก.)
 
 
120 (3 นก.)
สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.)
ศิลปะ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.)
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔0 (๑ นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.)
ภาษาต่างประเทศ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.)
·      รายวิชาเพิ่มเติม 200 200 200
อาเซียนศึกษา 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.)
หลักสูตรท้องถิ่น 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.)
สารสนเทศสู่อาเซียน 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.)
หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ (SBMLD) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.)
·      กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120
o  กิจกรรมแนะแนว 40 40 40
o  กิจกรรมนักเรียน
-        ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
-        ชุมนุม
 
40
30
 
40
30
 
40
30
o  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 10 10
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,200 1,200 1,200
 
o จำนวนชั่วโมงที่จัดให้กับนักเรียน เรียนทั้งปี  เท่ากับ  1,200 ชั่วโมง
o แผนการเรียน/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่โรงเรียนเน้นเป็นพิเศษ ได้แก่ หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพ
     สู่ความเป็นเลิศ (SBMLD)
 
หมายเหตุ : *การจัดโครงสร้างรายวิชา ให้ใช้รูปแบบตารางตามรูปแบบในโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา