พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

 พันธกิจ

  ๑.  จัดการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  ตามอัธยาศัย  และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
                      ๒.  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณลักษณะที่ถึงประสงค์ของนักเรียน
                      ๓.  พัฒนาคุณภาพของครู
                      ๔.  พัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
                      ๕.  จัดหาวัสดุอุปกรณ์การศึกษา  สื่อสารสอนและเทคโนโลยีที่ทันสมัย