วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
 
 “โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์  เป็นศูนย์กลางในการสร้างคุณภาพชีวิต 
มุ่งสู่การประกันคุณภาพการศึกษา  พัฒนาสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมภูมิปัญญาสู่สังคมโลกอย่างมีส่วนร่วม”


ปรัชญา  

  “วินัยดี  มีวิชา  กีฬาเด่น  เป็นโรงเรียนของชุมชน”


อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

“ไหว้งาม  เลิศล้ำปัญญา  ภูมิปัญญาสร้างคน  เยาวชนสร้างชาติ”


เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
 
“เป็นโรงเรียนส่งเสริมอาชีพ”