ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
 
        ประวัติความเป็นมาโรงเรียน (โดยสังเขป)
 

       โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๐ โดยแยกสาขาจากโรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล ครั้งแรกได้อาศัยศาลาการเปรียญวัดจันทรัตนารามเป็นสถานที่เรียน อยู่ในความรับผิดชอบของการศึกษาประชาบาล กระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ คณะกรรมการสถานศึกษาและชาวบ้านได้จัดงานการกุศลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดซื้อที่ดินปลูกสร้างอาคารเรียนในราคา ๒๐,๐๐๐ บาท  ซึ่งมีเนื้อที่  ๕ ไร่  ปี  พ.ศ.๒๕๐๖  ได้โอนการจัดการศึกษาจากการศึกษาประชาบาล  กระทรวงศึกษาธิการมาสังกัดเทศบาลตำบลเมืองพล อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ.๒๕๒๑  เทศบาลเมืองเมืองพล  ได้จัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมให้อีก  ๓  ไร่  ๒  งาน  ๓๓  ตารางวา  รวมเป็น  ๘  ไร่ ๒  งาน  ๓๓  ตารางวา 
       ปี พ.ศ. ๒๕๔๖  เทศบาลเมืองเมืองพล ได้ซื้อที่ดินเพิ่มให้อีก ๑ ไร่ ๓ งาน ๕๗  ตารางวา รวมมีเนื้อที่ ๑๑ ไร่ - งาน ๙๐ ตารางวา  ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนเป็น ๒ ระดับ
คือ ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑–ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓
ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีห้องเรียน จำนวน ๑๓ ห้องเรียน  มีพนักงานครู จำนวน ๒๒ คน  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๒ คน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน ๑ คน   นักการภารโรง จำนวน ๕ คน